Montessori

ČO JE MONTESSORI?

Maria Montessori sa narodila v Taliansku v roku 1870.

maria montessoriVyštudovala Lekársku fakultu na Univerzite v Ríme a stala sa jednou z prvých lekárok v Taliansku. Na začiatku kariéry pracovala najmä s mentálne postihnutými deťmi. Revolučnú víziu vzdelávania zameraného na “pozorovaní a nasledovaní záujmov dieťaťa” však čoskoro rozšírila a úspešne uplatnila aj medzi zdravými deťmi. Svoje inovatívne myšlienky postupne rozširovala v Montessori materských školách po celom svete. Dvakrát bola nominovaná na Nobelovu cenu mieru. Maria Montessori zomrela v Holandsku v roku 1952.

Montessori pedagogika je rozsiahla a svetovo uznávaná metodická sústava pedagogiky. Zahŕňa v sebe nielen filozofiu rozvoja dieťaťa, ale hlavne konkrétne praktické postupy s množstvom pomôcok. Montessori pedagogika vznikla na základe pozorovania fyziologického vývoja ľudského mozgu v ranom veku. Východiskom je ponúknuť deťom intelektuálne podnety správnou formou v správnom čase (v konkrétnej senzitívnej fáze vývoja).

Vo veku 2 až 2,5 roka nastáva optimálne obdobie na rozvoj tvorivého a intelektuálneho potenciálu dieťaťa. Vtedy je najvhodnejšie, aby dieťa začalo pracovať v pripravenom Montessori prostredí v materskej škole. Deti v ňom môžu zdokonalovať svoje praktické zručnosti a získavať ucelené informácie o okolitom svete. Už v predškolskom veku začínajú spontánne písať, čítať a počítať. Cieľom Montessori pedagogiky je podporovať už v materskej škole prirodzenú túžbu detí učiť sa a vytvárať si pozitívny vzťah k ľuďom, k okolitému prostrediu ale aj k sebe samému.

Deti postupne objavujú

5 OBLASTÍ VZDELÁVANIA

Oblasť praktického života je prvá oblasť, s ktorou sa deti po nástupe do Montessori materskej školy stretnú. Zahŕňa nácvik všetkých dôležitých zručností – starostlivosť o seba a okolie, zdokonalenie jemnej motoriky, lepšie ovládanie svojich pohybov. Tieto cvičenia pripravujú dieťa na reálny každodenný život tak, aby bolo schopné byť čo najviac samostatné. Je to cesta dieťaťa k hlbšej koncentrácii a ovládaniu svojho tela. Vďaka týmto cvičeniam a svojmu úspechu pri ich vykonávaní, si dieťa posilní svoju sebaistotu. Cvičenia praktického života sú základom, na ktorom dieťa stavia svoj ďalší rozvoj v iných oblastiach Montessori vzdelávania.

Rozvoj zmyslov začína už veľmi skoro po narodení. Dieťa vníma svoje okolie celým telom, nasáva vnemy ako špongia. Zmyslová výchova rozvíja a neskôr zjemňuje všetky zmysly dieťaťa. V Montessori pedagogike sa venujeme týmto zmyslovým oblastiam: rozvoj zraku, hmatu, sluchu, čuchu, chuti, schopnosti porovnávať hmotnosť (barický zmysel), rozlišovanie teploty a stereognostický zmysel (spojenie predstavivosti s hmatovým vnemom bez použitia zraku). Pomôcky zmyslovej výchovy sú navrhnuté tak, aby sa dieťa pri práci s nimi koncentrovalo vždy len na jeden typ zmyslového vnemu. Dieťa dostáva jasné informácie o predmetoch zo svojho okolia, ktoré ukladá do svojej pamäte a postupne je schopné triediť vnemy v mozgu. Takýto systém triedenia je základom hlbšieho porozumenia okoliu a svetu.

V každom z nás drieme matematická myseľ. Dôležité je, ako a kedy ju správne rozvíjať. Matematika ako ju poznáme my, pracuje s abstraktnými pojmami ako sú tvar, číslo, priestor, postupnosť. Montessori pedagogika má dokonale prepracovaný systém pomôcok, ktoré tieto pojmy dieťaťu objasnia v maximálne konkrétnej forme. Dieťa tým získa hlboké porozumenie a zároveň potvrdenie svojich matematických predstáv už v materskej škole. Práca s Montessori materiálom ho posúva od konkrétnej predstavy k matematickej abstrakcii tak potrebnej v každodennom živote.

Už okolo 4. roka deti často prejavujú živý záujem o písmená. Ak postupujeme podľa prepracovanej Montessori pedagogiky, dieťa má dostatok času venovať sa najskôr obohacovaniu slovnej zásoby a neskôr poznávaniu písmen, analýze a syntéze zvukov v slovách. V Montessori pedagogike sa deti od začiatku zoznamujú s písaným písmom, pretože je spojité, lepšie sa deťom píše a prináša pohľad na slovo ako celok. Tento dôležitý fakt vedie deti v neskoršom veku k čítaniu celých slov, ktoré sa u nich objaví akoby náhodou. Takto deti zažívajú zázrak čítania už počas starostlivosti v Montessori materskej škole.

Kozmická výchova, ako ju nazvala Maria Montessori, zahŕňa v sebe rôzne aspekty života. V tejto oblasti sa s deťmi venujeme pozorovaniu prírody, jej kolobehu života a zákonitostiam, pozorujeme výsledky pokusov, rozprávame sa o vesmíre a planétach. Deti sa stávajú objaviteľmi a výzkumníkmi. Kozmická výchova nie je zbieranie encyklopedických faktov, ale snaha o chápanie súvislostí a hľadanie si svojho jedinečného miesta na Zemi.

 

Carpe diem

PROGRAM DŇA

Poriadok, dôslednosť a pravidelnosť sú pre deti veľmi dôležité. Pokiaľ im to vieme poskytnúť, majú pocit predvídateľnosti a bezpečia; vedia, čo sa stane a kedy. Každodenná dochádzka do škôlky dáva dieťaťu pocit pravidelnosti v programe dňa. Je pre nás dôležité podporovať spoluprácu a vznik komunity s deťmi a ich rodičmi. Preto uprednostňujeme pravidelnú dochádzku 5 dní v týždni. Aký je náš pravidelný program dňa?

  7:30 – 10:30  ranný pracovný blok, desiata je deťom k dispozícii počas celého doobedia

10:30 – 12:00  pobyt vonku

12:00 – 13:00  obed

13:00 – 15:00  mladšie deti – hygiena, odpočinok

staršie a nespiace deti – hygiena, oddych, elipsa, predškolská príprava/príprava olovrantu

15:00 – 17:00  olovrant, krúžkové aktivity/voľná práca/pobyt vonku

Program dňa v Montessori materskej škole tvoria predovšetkým tzv. pracovné bloky. Ide o dlhé neprerušované časové úseky, počas ktorých je aktivita riadená  slobodnou voľbou dieťaťa. Dospelí i deti rešpektujú sústredenú prácu každého, kto sa venuje svojej činnosti. Dieťa si vtedy samé určí:

 

Do we speak english?

JAZYKY A KRÚŽKY
Jazyky

Áno, angličtine sa venujeme minimálne raz do týždňa. Deti primárne podporujeme v rozvoji slovenčiny ako materinského jazyka. S dobre zvládnutým jazykom deti už od útleho veku citlivo vnímajú a detailne spoznávajú a rozumejú svetu okolo seba. Do škôlky prijímame aj deti, ktorých materinský jazyk nie je slovenčina. Deti sa tak môžu stretávať s rôznymi jazykmi, uvedomiť si ich a hľadať rôzne spôsoby dorozumievania. Využívame tak absorbujúcu schopnosť pre jazyk u detí v predškolskom veku. Počas každodenných činností si tak osvojujú základné komunikačné zručnosti aj v cudzom jazyku.

Krúžky

Krúžky a iné záujmové aktivity sa odohrávajú v popoludňajších hodinách priamo v našej materskej škole. Aktuálnu ponuku krúžkov Vám poskytneme pri osobnom stretnutí.